Política de privacitat

INFORMACIÓ GENERAL DE PRIVACITAT

 1. ABAST

La present política de privacitat d’en BUFETE ORTEGA, regula la obtenció, utilització i altres formes de processament de dades personals facilitades pels Usuaris en la present web o en qualsevol dels entorns d’Internet de l’entitat.

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis prestats per BUFETE ORTEGA, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades de caràcter personal del qual es titular BUFETE ORTEGA podent-se exercir els drets pertinents segons el que s’exposa en les següents clàusules.

Tots les textos legals es troben a disposició dels usuaris i/o interessats en la corresponent web. Dits textos podran ser modificats i/o actualitzats segons les necessitats i activitats portades a terme per en BUFETE ORTEGA.

Qui és responsable de les seves dades?

BUFETE ORTEGA és la persona jurídica responsable de la recollida i processament de les seves dades personals en relació amb els serveis que la mateixa hi presta.

BUFETE ORTEGA es compromet a respectar i salvaguardar la seva privacitat i la seguretat de les seves dades.

Les dades identificatives del responsable del tractament son:

Raó Social del responsableCIF
BUFETE ORTEGA35059513-S
Direcció:
Av. Meridiana, 358, 4º, A-B
Població:Codi Postal:
Barcelona08027
Telèfon / email
93 345 96 82 / info@bufeteortega.com

Qui és el delegat de protecció de dades de BUFETE ORTEGA i cóm pot contactar-li?

El delegat de protecció de dades actua com a interlocutor entre BUFETE ORTEGA i vostè amb la finalitat de velar per el compliment per part de BUFETE ORTEGA de la legislació de protecció de dades i per els drets que la llei li confereix. Pot contactar amb el delegat de protecció de dades a la següent direcció de correu electrònic.

Amb quina finalitat/s es recopilen les seves dades

D’acord amb el dispost en la normativa vigent, BUFETE ORTEGA, tan sols recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i demés prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.

En la present web, tan sols es tracten dades de contacte, facilitats pels Usuaris. Les dades que es poden recavar del usuari seran traslladades amb les finalitats de:

 • Gestió de les seves dades de contacte per solucionar dubtes o suggeriments sent la base legal el seu consentiment.
 • Gestió de les seves dades de contacte per tramitar les seves solicituts de pressupost, sent la base legal el seu consentiment, així com la execució d’una relació precontractual.
 • Enviar-li, en el seu cas, notificacions que puguin ser del seu interès sent la base legal el seu consentiment.
 • Gestió de les seves dades per processos de selecció de personal amb la base legal del seu consentiment.

S’informa de que no es realitzaran avaluacions automatitzades ni s’elaboraran perfils de usuaris.

Així mateix, l’informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats.

Durant quant de temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals seran conservades mentre l’usuari no manifesti el contrari i pels terminis de conservació legalment establerts, llevat que per motius lògics i evidents hagin perdut la utilitat o la finalitat legítima per el que van ser captats

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades poden ser comunicades a altres empreses del Grup, amb el fi de realitzar la gestió administrativa y comercial pròpia del servei que li prestem així com als següents tercers de confiança d’en BUFETE ORTEGA.

 • Tercers que ens ajuden a proporcionar serveis de Tecnologies de la Informació, com proveïdors de plataforma, serveis de allotjament, manteniment i suport en les nostres bases de dades, així com en el nostre software i aplicacions que puguin contenir dades sobre vostè.
 • Tercers que ens ajuden a proveir el servei de transport o repartiment de mercaderies.

BUFETE ORTEGA col·laborarà per que els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

BUFETE ORTEGA no ven, alquila, o cedeix les dades personals del usuaris d’aquestes webs, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

La web posseeix enllaços, aplicacions o funcionalitats compartides amb tercers, com son xarxes socials o sistemes de comunicació on-line. BUFETE ORTEGA no es fa responsable de les informacions que es recullin en dites aplicacions, funcionalitats o xarxes socials titularitat de tercers al no tenir cap capacitat de gestió ni control sobre las mateixes, sent per tant d’aplicació els avisos legals i les polítiques de privacitat que poguessin constar en els llocs web o similars als tercers.

Quins son els drets dels Usuaris que ens faciliten les seves dades?

Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades recavades en la forma descrita en el punt primer, els drets reconeguts en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en lo que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i en particular els drets de portabilitat, accés, rectificació, supressió i limitació al tractament.

Els drets referits al paràgraf precedent podran exercitar-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i firmada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent direcció:

BUFETE ORTEGA

Av. Meridiana, 358, 4º, A-B, 08027, Barcelona, Barcelona

info@bufeteortega.com

Així mateix, es fa saber als usuaris que poden retirar el consentiment per el tractament de les seves dades en qualsevol moment, així com presentar reclamació davant l’Autoritat de Control (Agencia Espanyola de Protecció de Dades) de considerar-ho oportú.

 1. COMUNICACIÓ DE INCIDÈNCIES I IRREGULARITATS

En el cas d’existir alguna conducta o situació que pogués ser susceptible de generar un incident o irregularitat de qualsevol classe, es prega contactar amb:

BUFETE ORTEGA

Av. Meridiana, 358,4º,A-B, 08027, Barcelona, Barcelona

info@bufeteortega.com

 1. COMPROMÍS DE L’USUARI PER A QUE LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN TRACTAMENT

BUFETE ORTEGA recomana que, abans d’introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades de la present pàgina web, es llegeixin detingudament l’avís legal, política de cookies i política de privacitat.

En tot cas, l’usuari es el responsable de la autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per a la finalitat que siguin aportades, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per dany emergent, que es puguin generar per dites inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titular d’un tercer, l’usuari es fa responsable de la correcta captació de consentiment e informació al tercer sobre els aspectes reflectits en el present avís legal i polítiques de privacitat.

 1. RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER L’ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés als websites com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà de exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, qui seran completament responsables de dits accessos i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o del propi BUFETE ORTEGA, tot segons les possibilitats i fins per a els que ha estat concebuts. BUFETE ORTEGA no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzats pels Usuaris o tercers.

 1. INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment amb el deure de informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions es BUFETE ORTEGA amb domicili a Av. Meridiana, 358, 4º, A-B i amb la gestió del domini de Internet bufeteortega.com inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través de l’e-mail info@bufeteortega.com

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de bens i/o serveis es responsabilitat de la societat mencionada anteriorment, propietària d’aquest domini.

 1. INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS D’ALTRES WEBS I XARXES SOCIALS

L’empresa tan sols es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web de la qual sigui ella la titular u ostenti un dret de anàloga naturalesa. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d’informació a Internet, fora de la present web, es responsabilitat dels seus legítims titulars.

BUFETE ORTEGA col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns web, sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir a dits entorns web llegeixen atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat, i que tan sols accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat en la seva totalitat dit text legal.

BUFETE ORTEGA es compromet a controlar els continguts que s’exposin a dites xarxes socials i expulsés aquells usuaris que fessin un ús incorrecte en aquelles.

BUFETE ORTEGA recomana, seguint instruccions del Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de la Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) per a l’ús de xarxes socials o navegació d’entorns web, la execució de les següents accions (en cas de que algun dia es disposi a l’ús:

 • Es recomana a tots els usuaris recórrer a l’ús de pseudònims o nicks personals amb els que operar a través d’Internet, permetent-els disposar d’una autèntica ‘’identitat digital’’ que no posi en entredit la seguretat de la seva vida personal i professional..
 • Es recomana als usuaris tenir especial cura a l’hora de publicar els continguts audiovisuals i gràfics als seus perfils, donat que en aquest cas puguin estar posant en risc la privacitat i intimitat de les persones del seu entorn.
 • Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre d’usuari, om posteriorment, les condicions generals d’ús i la política de privacitat que la plataforma posa a disposició dels seus llocs web.
 • Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil de l’usuari a la xarxa social, de tal forma que aquest no sigui completament públic, sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada al perfil aquelles persones que hagin estat catalogades com ‘’amics’’ o ‘’contactes directes’’ prèviament pel usuari.
 • Es recomana acceptar com a contacte únicament a aquelles persones conegudes o amb les que es mantingui alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rep e investigant sempre que fos possible i necessari, qui és la persona que sol·licita el seu contacte a través de la xarxa social.
 • Es recomana no publicar al perfil de l’usuari informació de contacte físic, que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs d’oci que sol freqüentar.
 • Als usuaris d’eines de microblogging es recomana tenir especial cura respecte a la publicació d’informació relativa als llocs en que es trobi en tot moment.
 • Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als que es compti amb els drets de propietat intel·lectual suficients. En cas contrari, l’usuari estarà cometent un il·lícit civil protegible per part dels tribunals nacionals.
 • Es recomana als usuaris emprar diferents noms d’usuari i contrasenyes per entrar a les distintes xarxes socials de les que sigui membre.
 • Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb ús de majúscules i minúscules.
 • Es recomana a tots els usuaris de disposar en els seus equips de software antivirus instal·lat i degudament actualitzat.
 • Els menors no han de revelar dades personals excessives. Mai s’han de subministrar les dades a desconeguts.
 • S’ha de llegir tota la informació concernent a la pàgina web. En aquella s’explica qui son els titulars de la mateixa i la finalitat per els que es sol·liciten les dades.
 • Si l’usuari es menor de catorze anys, es necessita també el consentiment dels pares tutors. En aquests casos, sempre que es sol·licitin dades per part d’una xarxa social s’ha de preguntar-se als pares o tutors per veure si ells aproven la subscripció o no.
 • No s’ha de comunicar a terces els noms d’usuari i contrasenyes, ni compartir-los entre amics o companys de classe. Aquestes dades son privades i no deuen ser comunicades a tercers i/o desconeguts.
 • Sempre que es tingui qualsevol dubte respecte a alguna situació que es derivi de l’ús de les xarxes socials i eines col·laboradores, s’ha de preguntar-se als pares o tutors.
 • S’ha de mantenir l’ordinador en una zona comú de la casa.
 • S’ha d’establir regles sobre l’ús d’Internet a casa
 • Els pares han de conèixer el funcionament i les possibilitats d’aquest tipus de plataformes, tant positives com negatives.
 • Activar el control parental i les eines de control de la plataforma, així com establir el correu del pare o tutor com correu de contacte secundari.
 • Assegurar-se de que els controls de verificació de l’edat estan implementats.
 • Assegurar la correcta instal·lació del bloquejador de continguts.
 • Conscienciat i informar als menors sobre aspectes relatius a la seguretat.
 • Explicar als menors que mai s’ha de quedar amb persones que hagin conegut en el món online i que si ho fan han de ser sempre en companyia dels seus pares o tutors.
 • Assegurar-se de que els menors coneguin els risc e implicacions d’allotjar continguts com vídeos i fotografies, així com l’ús de càmeres web a través de les xarxes socials.
 • Controlar el perfil de l’usuari del menor.
 • Assegurar-se de que el menor només accedeix a les pàgines recomanades per a la seva edat.
 • Assegurar-se de que els menors no utilitzen els seu nom complet.