Funcionaris

Modificacions de llocs de treball

Conflictes d’horari i reclamacions de quantitat

Règim d’incompatibilitats

Conciliació de vida familiar

Gestió d’incapacitats

Règim disciplinari