Avís Legal

BUFETE ORTEGA proveïda de CIF 35059513-S, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present web. L’entitat informa las usuaris de que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç electrònic, Llei 34/2002, d’11 de juliol.

Raó Social o Nom de l’EmpresaCIF
BUFETE ORTEGA35059513-S
Direcció:
Av. Meridiana, 358, 4º, A-B
Població:Codi Postal:
Barcelona08027
Nº Registre Mercantil

  1. CONCEPTE D’USUARI

La utilització de la web (inclosa la seva àrea privada) atribueix la condició d’Usuari, i implica la acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i en les Polítiques de Privacitat en la versió publicada per BUFETE ORTEGA, en el mateix moment en que l’Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal i les Polítiques de Privacitat a cada una de les ocasions en que es proposi utilitzar la web, ja que pot contenir modificacions

  1. INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

BUFETE ORTEGA no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i BUFETE ORTEGA no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web d’en BUFETE ORTEGA ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o utilitzar malament un vincle, tant al connectar-se a la web d’en BUFETE ORTEGA com al accedir a la informació d’altres webs des de la web d BUFETE ORTEGA.

  1. VÍNCULOS O ENLACES DESDE OTRAS WEBS EXTERNAS

Es prohibeix expressament establir vincles de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racistes, xenòfobs, pornogràfic, l’apologia al terrorisme, en contra dels drets humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i a l’ordre públic

En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que, BUFETE ORTEGA, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat en alguna forma alguns dels continguts de la pàgina on figuri l’enllaç ni tan sols que consenti la seva incursió, excepte autorització expressa .

  1. POLITICA DE PRIVACITAT

BUFETE ORTEGA proveïda de CIF 35059513-S, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present web. L’entitat informa als Usuaris que compleix amb la normativa vigent de protecció de dades i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de novembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, d’11 de juliol.

En virtut d’aquesta normativa s’informa que les dades facilitats pel Usuari a través dels formularis de la web (inclosa l’Àrea Privada), seran incorporades i tractades en un tractament degudament registrat al RGAEPD del que és responsable BUFETE ORTEGA amb la finalitat d’atendre la relació establerta entre les parts i emparada per la normativa en especial en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i demés legislació connexa. Les dades son confidencials i el seu respon als fins legalment establerts en cada moment determinat. Si ho desitja, pot accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se al tractament de dites dades mitjançant escrit dirigit a Av. Meridiana, 358, 4º, A-B, 08027 Barcelona, Barcelona. Per a obtenir més informació sobre nostre Política de Privacitat, si us plau, dirigeixi-se’n al següent enllaç Política de Privacitat.

  1. INFORMACIÓ SOBRE LA UTILIZACIÓ DE COOKIES

En aquesta web es poden utilitzar cookies. La finalitat de dites cookies es millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. Si desitja saber-hi més sobre l’ús de les cookies per part d’en BUFETE ORTEGA dirigeixin-se a nostra Política de Cookies.

  1. RENÚNCIA Y LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

BUFETE ORTEGA informa que en tot moment implementa les mesures de seguretat oportunes amb la finalitat de presentar als usuaris de la web informacions i serveis adequats, certs i actualitzades; no obstant, es reserva el dret de rectificació sobre aquells aspectes que, eventualment i de forma fortuïta, poden patir incorreccions, actualitzacions o errors.

BUFETE ORTEGA ha obtingut la informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades com a fiables, però bé es cert que s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o actualitzada.

  1. INDICACIONES SOBRE ASPECTOS TÉCNICOS

BUFETE ORTEGA declina qualsevol responsabilitat en cas de que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, BUFETE ORTEGA no es fa responsable per les caigudes de la xarxa,, pèrdues d’informació com a conseqüència de dites caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als Usuaris per causes alienes a en BUFETE ORTEGA

BUFETE ORTEGA no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliure d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que l’imposa a disposició estiguin lliure de virus o altres components nocius, sens perjudici de que BUFETE OREGA realitza els seus millors esforços en evitar aquests tipus d’incidents. En cas de que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts

  1. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTELECTUAL

Els continguts prestats per BUFETE ORTEGA així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual per el que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables a la matèria.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i en especial, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos Industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial y comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de BUFETE ORTEGA o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs, i demés expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el software necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de protecció intel·lectual que resultin aplicables.

L’incompliment del senyalat, implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i demés expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit d’en BUFETE OREGA.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur de dades distintes de les pertanyents a les autoritzades per BUFETE ORTEGA, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de dites opinions, imatges, formes, índexs i demés expressions formals que es posin a disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, en tant que tals efectes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat Intel·lectual, industrial, o de protecció de la imatge..

BUFETE ORTEGA és lliure de limitar l’accés a les pàgines web i als productes i/o serveis en ella oferts, així com la conseqüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

BUFETE ORTEGA en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sens perjudici de la única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris amb la finalitat d’evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomenten la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines web de BUFETE ORTEGA al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, llevat que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els que per la naturalesa dels serveis o continguts allò sigui possible, se entengui que autoritza a BUFETE ORTEGA per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió de qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordenadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a BUFETE ORTEGA traducció, adaptació, arranjament o qualsevol transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que per el sol fet d’enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part d’en BUFETE ORTEGA.

D’acord amb el senyalat en l’anterior paràgraf, BUFETE ORTEGA queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, amb la finalitat d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per allò pugui es pugui entendre que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris puguin ostentar sobre aquestes.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, logístics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense ànim de lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes índexs i demés expressions formals que formin part de les pàgines web, o del esforç portat a terme per BUFETE ORTEGA per el seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot enllaç, frame o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web d’en BUFETE ORTEGA sense el consentiment previ, exprés, i per escrit de EL CLIENT. Qualsevol transgressió del dispost en aquest punt serà considerat com a lesió dels legítims drets de Propietat Intel·lectual d’en BUFETE ORTEGA sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes.

En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de BUFETE ORTEGA sense el consentiment previ, exprés i per escrit de BUFETE ORTEGA. Qualsevol transgressió del disposat en aquest punt serà considerat com a lesió dels drets legítims de la Propietat Intel·lectual de ‘’EL CLIENT’’ sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes.

BUFETE ORTEGA no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna per els continguts, serveis, productes, etc.. de tercers als que es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des de els websites de BUFETE ORTEGA.