Acció Col·lectiva

Per mitjà de la comunicació de diversos afectats, Bufet Ortega ha estat coneixedor d’uns fets que podrien ser constitutius d’infracció legal per part d’una empresa multinivell de moda i accessoris.

Per això, s’està avaluant des d’aquest despatx les possibles accions legals que podrien dur-se a terme:

  1. VIA PENAL: procés de llarga durada pel qual es pretén posar en coneixement de l’autoritat competent qualsevol fet que pogués ser considerat com a delicte d’acord amb els preceptes del Codi Penal Espanyol.
  2. VIA CIVIL: dins d’aquesta via trobaríem dues formes d’actuació:

2.1. Extrajudicial: mitjançant reclamació dirigida directament davant aquesta empresa multinivell.

2.2. Judicial: si l’anterior via resulta infructuosa, s’estudiarà la interposició d’una acció col·lectiva davant el Jutjat que pugui correspondre.

Si vostè és un dels possibles afectats i desitja reclamar, ja sigui per la via penal o la civil, si us plau, faci clic en algun dels següents enllaços: